TRANSPORTER

Då den största delen av vår produktion sker i Indien och till viss del i Kina så blir sättet som vi förpackar och transporterar våra varor mycket viktigt ur ett klimatperspektiv.

För de långväga transporterna försöker vi i mesta möjliga mån att transportera våra varor via båt då det ger betydligt lägre påverkan än flygfrakt. Vårt mål är att endast använda oss av flygfrakt då det är absolut nödvändigt, det vill säga vid oförutsedda produktionsförseningar eller liknande, men att detta inte får förkomma i mer än 5 % av frakttillfällena.

När det så kommer till vårt vanligaste transportslag – sjöfrakt – så är det för oss på Indiska viktigt att detta sker med så liten påverkan som möjligt. Indiska ställer därför krav på att våra transportörer redovisar hur stor negativ påverkan de transporter som de genomför å företagets vägnar har på miljön för att kontinuerligt följa utvecklingen och kunna genomföra effektiviseringar gällande till exempel fyllnadsgrad och förpackningar.

Vi har även en centraliserad distributionsanläggning i Mumbai, vilket har bidragit till stora effektiviseringar i fråga om förpackningsmaterial och direktleveranser till butik. Vi försöker alltid att förpacka varorna minst två och två och därmed minska andelen luft i våra leveranser (öka fyllnadsgraden) – även detta är lättare att genomföra då vi har våra egna anställda på distributionscentralen i Indien som förbereder varorna inför sjöfrakt.