MILJÖPOLICY

Vår miljöpolicy utgår ifrån en allmän insikt att jordens resurser är begränsade och att naturens förmåga att hantera den belastning som mänsklig verksamhet åstadkommer också är begränsad. Miljöpolicyn är vägledande för att minska vår egen miljöpåverkan och för miljöpåverkan i leverantörsleden.

Vi skall stegvis minska vår påverkan på den yttre miljön i vår egen verksamhet, via våra produkter och våra leverantörer. Vår ambition är att göra vad vi kan på kort och lång sikt för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, både hemma och hos våra leverantörer. Vi är ödmjuka inför den utmaning detta innebär.

Miljöpolicyn omfattar såväl INDISKAs egen verksamhet och produkter som våra relationer med intressenter i form av medarbetare och leverantörer.

Vårt miljöarbete är under ständig förbättring vilket även skall avspeglas genom att miljöpolicyn, miljömålen och miljökraven kontinuerligt utvecklas.

Vår långsiktiga ambition är att arbeta för att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan. Vår filosofi är att genom närvaro och aktivt engagemang skapa snabbare förändring och positiv utveckling.

På INDISKA arbetar vi ständigt med att förbättra våra rutiner, för att säkerställa produkternas kvalitet och säkerhet och minska produkternas miljöpåverkan.

Alla huvudleverantörer omfattas av kraven i vår miljöpolicy. Vi arbetar för att våra huvudleverantörer skall uppfylla vår policy genom att själva ta ansvar, eller att de har tagit fram egna miljöpolicys som motsvarar vår, och så långt möjligt nå bakåt i underleverantörsleden med våra gemensamma krav.

Vår attityd skall kännetecknas av öppenhet och saklighet i dialogen och samarbetet med våra medarbetare, leverantörer, myndigheter och samhället. Det innebär att vi skall:

• ha en öppen dialog om miljöfrågor med våra anställda, och säkerställa att alla har fått relevanta kunskaper om vår miljöpolicy.
• ha en öppen dialog om miljöfrågor med våra leverantörer för att öka deras medvetenhet och kunskap om miljöfrågor.
• samarbeta med partners och organisationer som bidrar till en hållbar utveckling och, där så är möjligt, ha en öppen dialog med lokala myndigheter i de länder där våra produkter tillverkas, för att bidra till att miljösituationen långsiktigt förbättras

Miljöpolicyn och det konkreta miljöarbetet skall vara kända av samtliga medarbetare och finnas externt tillgänglig för alla intressenter. Alla anställda skall medverka till att denna policy efterlevs. Policyn är fastställd av INDISKAs företagsledning och skall följas upp årligen.