VI HAR BARA EN PLANET, ÄVEN OM VI IBLAND LEVER SOM OM VI HADE FLERA. I ÖVER 100 ÅR HAR
INDISKA VARIT ETT FÖRETAG MED VERKSAMHET, INTE MINST I INDIEN. VI VILL FORTSÄTTA GÖRA SKILLNAD OCH VARA ETT LÖNSAMT FÖRETAG ÄVEN I FRAMTIDEN. FORTSÄTTA ATT SKAPA ARBETSTILLFÄLLEN SOM SKER UNDER VÄRDIGA FORMER FÖR MÄNNISKOR OCH MILJÖ.

TA HAND OM VÅR PLANET

Vår miljöpolicy utgår ifrån en allmän insikt att jordens resurser är begränsade och att naturens förmåga att hantera den belastning som mänsklig verksamhet åstadkommer också är begränsad.

enviroment

Miljöpolicyn är vägledande för att minska vår egen miljöpåverkan och för miljöpåverkan i leverantörsleden.

VI FÖRSÖKER TÄNKA PÅ HELHETEN

I alla steg, från design till färdig produkt är INDISKA:s ambition att göra vad vi kan på kort och lång sikt för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, både hemma och hos våra leverantörer. Vi är ödmjuka inför den utmaning detta innebär. Vår långsiktiga ambition är att arbeta för att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan. Det börjar på ritbordet och inkluderar alla områden som produktion, transport, förpackning, butik och återvinning. Vår filosofi är att genom ett aktivt engagemang och närvaro hos våra leverantörer skapa snabbare förändring och positiv utveckling.

Som ett företag inom textilindustrin är vattenfrågor i stort och hanteringen av vatten och kemikalier i produktionen, en av de viktigaste, där vi är engagerade på många områden. Läs mer här. På INDISKA:s fortsatta resa kommer vi att arbeta för att minimera uppkomst av avfall och främja både återanvändning och återvinning, i enlighet med avfallshierarkin.

Vi vill främja ett cirkulärt system för uttjänta produkter där de i första hand återanvänds och därefter återvinns i system som är så enkla som möjligt för alla att följa. Återvunnet materialet är värdefullt för textilbranschen om det på ett systematiskt sätt kan återföras till produktion, något som vi ser som framtidens utmaning. Läs mer om att återanvända textilier här.

Vårt arbete med att öka andelen hållbara material pågår hela tiden. Bambu, återvunnet glas, ekobomull och modal är några material vi jobbar med och nya, inte minst återvunna material, kommer att spela en allt större roll.

I vår strävan att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan är minsking av koldioxidutsläpp en annan viktig del. Där möjligt, drivs våra butiker av el från vattenkraft. Våra transporterar sker idag, i största möjliga mån, till havs, men det finns hela tiden förbättringar som kan göras i allt från logistik till utsläpp i samband med produktion. Ofta handlar det om god planering och vi har som mål att minimera antalet frakter som sker med flyg.

Förutom att vi vill utveckla produkter med hållbar design och god kvalitet, så vill vi hela tiden öka kunskapen om vad hållbara material är, och även hur man som konsument kan bidra till att minska påverkan på miljön. Vi vill också värna om och öka kunskapen kring de traditionella hantverksmetoderna som ofta ligger bakom våra produkter.

Vi arbetar för att minska andelen kemikalier och följer Textilimportörernas kemikalieguide samt utför stickprovskontroller på alla våra produkter. Läs mer om hur vi arbetar med kemikalier här.

Även om vi har produkter som är märkta med olika certifieringar, så tror vi på en helhet, där allt hos oss är producerat under rättvisa förhållanden med hänsyn tagen till miljö, sociala frågor och etik. Vi har kommit en bit på vägen, men kommer aldrig att vila när det gäller hållbarhetsfrågor.

MER OM VÅRT ENGAGEMANG INOM MILJÖ

INDISKA börjar ta betalt för påsar och byter till påsar med ostronskal

Vi på Indiska anser att det är ett problem att plast i stor utsträckning sprids i naturen och vill sluta bidra till detta genom att inte automatiskt erbjuda våra kunder en plastpåse vid köp av en vara, för att på längre sikt kunna fasa ut användningen av plastpåsar. En förändring av detta slag är dock något som vi inser att vi behöver hjälp med, av våra kunder.

För att vara med och driva en sådan förändring, främst i kundbeteende, så har Indiska beslutat sig för att från och med nu ta betalt av våra kunder för påsar. Vi önskar genom denna handling skapa en större förståelse för att vi och våra kunder har ett delat ansvar för att skapa en hållbar framtid och vill med hjälp av detta exempel synliggöra att vi måste genomföra vår hållbarhetsresa tillsammans med dem. Vi önskar med andra ord att våra kunder funderar en extra gång innan de väljer att bära hem sina varor i en plastpåse då det bästa alternativet naturligtvis är att lägga ner sina varor i en medburen väska. Vidare är det näst bästa alternativet att de väljer att köpa vår, lite dyrare, tygpåse och använder denna nästa gång de shoppar. Och slutligen så har vi alternativet med att köpa en plastpåse, som i sin tur är så miljömässigt bra som möjligt, och samtidigt bidra till att minska de negativa konsekvenser som plast har på vår miljö.

Det är nämligen så att vi, som ett ytterligare led denna strategi, inte vill tjäna några pengar för påsförsäljningen och samtidigt gå ett steg längre i vårt arbete mot plast med eventuellt farligt innehåll – detta genom att donera en fast summa som helt och fullt motsvarar överskottet från försäljningen till Naturskyddsföreningens miljögiftsarbete kopplat till farliga kemikalier som kan förekomma i plast. Detta arbete går att läsa mer om här. Detta gör att de kunder som ändå väljer att bära med sig sina inköpta varor i en påse från oss, i viss mån kompenserar detta med att betala för påsen. I takt med att förbrukningen av påsar sjunker så kommer dock detta stöd också att minska, vilket blir vårt kvitto på att en förändring har skett.

Plastpåsen som vi har valt att ta fram för försäljning är den på marknaden bästa alternativet, ur ett miljömässigt perspektiv, och består till 25 % av ostronskal och till övriga delar av återvunnet plastmaterial. Vi bevakar dock kontinuerligt marknaden för att hela tiden hålla oss uppdaterade på vad som utgör det bästa alternativet och önskar naturligtvis att man på sikt inom denna bransch finner lösningar som inte utgörs av plast och som samtidigt motsvarar dessa påsar i prestanda, återvinningsbarhet och koldioxidavtryck.

Genom att genomföra samtliga delar av denna strategi så tror vi att färre plastpåsar kommer i omlopp i vår omvärld, att de påsar som rent faktiskt säljs är tillverkade av ett miljömässigt bättre material än våra tidigare påsar samtidigt som vi uppmärksammar våra kunder på att vi har ett gemensamt ansvar för dessa frågor.

INDISKA-TAR-BETALT-FÖR-PÅSAR-PÅSE-OSTRONSKAL

EL-AVFALL

Från och med den 1 oktober har du möjlighet att lämna dina trasiga elektriska och elektroniska produkter till oss i samband med att du köper en ny, motsvarande vara hos oss. Du kan även fortsättningsvis lämna uttjänt elektronik på kommunens insamlingsplatser. Du hittar närmaste Återvinningscentral på kommunens hemsida. Läs mer om producentansvar och hur elektroniska produkter (el-avfall) återvinns på el-kretsen.se.